ePUAPSEKAPSilesia

Urząd Stanu Cywilnego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Urząd Stanu Cywilnego (SC)
ul. Strumieńskiego 5, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 225 10 85, 32 317 13 12
fax: (+48) 32 225 10 59
Pracownicy: znajdź pracownika
 
Kierownik:
Ewa Nowakowska-Mazelon
tel.: (+48) 32 225 10 85, 32 225 10 59
e-mail: e.mazelon@um.myslowice.pl
 
1. Zadania własne:
a. planowanie i realizacja jubileuszy:
 • 100. i dalszych rocznic urodzin mieszkańców miasta Mysłowice,
 • 50. rocznicy pożycia małżeńskiego mieszkańców miasta Mysłowice,

b. opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta projektów uchwał Rady w zakresie działania USC.

2. Zadania zlecone w oparciu o Ustawę z dnia 29 września 1986r. Prawa o aktach stanu cywilnego, Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Konkordat między Stolica Apostolską i Rzeczypospolitą Polska, Ustawę z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, Ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów, a w szczególności:

a. rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony), prowadzenie rejestru tych zdarzeń (księgi, system informatyczny),

b. sporządzanie aktów stanu cywilnego i wydawanie ich odpisów (skrócony, zupełny i wielojęzyczny), zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,

c. wydawanie decyzji, postanowień związanych z rejestracją stanu cywilnego i zmianami w księgach oraz pism odmawiających wskazanych prawem czynności Kierownika USC,

d. dokonywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego,

e. przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i odbieranie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz wydawanie zaświadczeń:

 • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwa wyznaniowe),
 • zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

f. odbierania oświadczeń:

 • koniecznych do uznania ojcostwa dziecka oraz ustalenia jego nazwiska,
 • małżonków o nadaniu dziecku nazwiska jednego z nich jakie nosiłoby ich wspólne dziecko zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • małżonków, o nazwisku ich dzieci, składanego przy sporządzeniu aktu urodzenia ich pierwszego dziecka,
 • rodziców dziecka o zmianie imienia wpisanego do aktu urodzenia w chwili sporządzenia tego aktu,
 • małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

g. powiadamianie:

 • Sądu Rejonowego o urodzeniu dziecka przez matkę nieletnią,
 • właściwej placówki konsularnej o zgonie cudzoziemca,
 • Urzędu Stanu Cywilnego miejsca urodzenia cudzoziemca o zawarciu przez niego związku małżeńskiego oraz o jego zgonie w przypadkach rejestracji tych zdarzeń w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • organów gminy właściwych w sprawach wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych o dokonywanych zmianach w aktach stanu cywilnego,

h. przyjmowanie zgłoszeń zdarzeń (urodzenia i zgony) podlegających rejestracji w innym Urzędzie Stanu Cywilnego i przekazywanie protokołów zgłoszeń do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o Ustawę z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska:

a. przyjmowanie wniosków w sprawie zmiany imienia i nazwiska od obywateli polskich, cudzoziemców nie posiadających obywatelstwa żadnego państwa, posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu, cudzoziemców mających status uchodźcy,

b. prowadzenie postępowania, orzekanie i wydawanie decyzji w tych sprawach,

c. informowanie właściwych organów o dokonanej zmianie.

4. Profilaktyka i konserwacja akt stanu cywilnego i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

5. Pobieranie opłaty skarbowej z zakresu działań wykonywanych przez USC w oparciu o Ustawę z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa