ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja X
Data: 27 czerwca 2019
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (466.24 KB)
Wynik głosowania: Załącznik (4143.41 KB)

 Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia, że 27 czerwca 2019 r., o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice, Plac Wolności 5 odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice.

..:: Transmisja na żywo ::..

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2019 r.

3. Raport o stanie Miasta Mysłowice  (druk) (12788.53 KB), w tym:

 • debata  (wniosek) (43.5 KB),
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mysłowice wotum zaufania  (nr 1) (540.89 KB),

4. Absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok:

 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2018 rok (link),
 • rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Mysłowice według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku (link),
 • rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Mysłowice za 2018 rok  (druk) (6691.68 KB),
 • przedstawienie Uchwały Nr 4200/V/74/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok  (druk) (69.81 KB),
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2018 rok  (druk) (76.35 KB),
 • przedstawienie Uchwały Nr 4200/V/99/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice  (druk) (50.26 KB),
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2018 rok  (nr 2) (514.13 KB),
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Mysłowice za 2018 rok  (nr 3) (671.78 KB).

5. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ulicy Fabrycznej w Mysłowicach  (nr 4) (908.26 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Brzezińskiej  (nr 5) (375.45 KB),
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach  (nr 6) (1523.12 KB),
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielniego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku  (nr 11) (5223.38 KB),
 • zmiany Uchwały Nr VII/93/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice  (nr 7) (109.05 KB),
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną  (nr 8) (382.72 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XIX/99/91 z dnia 29 sierpnia 1991 r. w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej dla miejskich przedsiębiorstw komunalnych: Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Przedsiębiorstwa Państwowego z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Janowskiej nr 15, Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego z siedzibą w Mysłowicach ul. Szymanowskiego nr 8, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Mysłowicach ul. Partyzantów nr 21  (nr 12) (215.74 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok  (nr 13) (4823.46 KB)  (autopoprawka) (2559.18 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 14) (6212.44 KB)  (autopoprawka) (765.4 KB),

6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta  (druk) (828.66 KB).

7. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta  (druk) (266.44 KB).

8. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o informację na temat kandydatów na ławników sądowych  (nr 9) (44.33 KB),
 • powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023  (nr 10) (50.96 KB).

9. Wnioski i oświadczenia Radnych.

10. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa