ePUAPSEKAPSilesia

Środowisko przyrodnicze

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Struktura środowiska naturalnego
 
W strukturze środowiska przyrodniczego Mysłowic dominują dwa rodzaje użytków: lasy oraz pola uprawne. Pod względem potencjału  biologicznego cechującego poszczególne systemy wymienić należy kolejno: ekosystemy leśne, ekosystemy trawiaste, ekosystemy zbiorników wodnych, agrocenozy, ekosystemy zieleni nieurządzonej i nieużytków oraz ekosystemy zieleni miejskiej.

Ekosystemy trawiaste
 
Najcenniejszymi pod względem gospodarczym są łąki świeże zajmujące stanowiska o podłożu gliniastym, a pod względem przyrodniczym – łąki wilgotne i bagienne o bardzo bogatej strukturze roślinnej znajdujące się w dolinach cieków wodnych i w sąsiedztwie zbiorników wodnych, na mało przepuszczalnym podłożu.
 
Ekosystemy zieleni nieurządzonej i nieużytków stanowią zazwyczaj zbiorowiska porastające naturalne nieużytki oraz tereny zdegradowane i zdewastowane w wyniku działalności człowieka. Ekosystemy zieleni miejskiej i przydomowej są w przeważającej mierze całkowicie sztucznym tworem, jednak ze względu na swój charakter i pełnioną funkcę - bardzo zbliżonym do naturalnych ekosystemów. Ponadto na terenie miasta istnieją również inne tereny zieleni rekreacyjnej związanej z usługami sportowymi i rekreacyjnymi oraz tereny zieleni osiedlowej.
Do elementów struktury przyrodniczej o znaczeniu regionalnym należą kompleksy leśne w centralnej, zachodniej i południowej części miasta oraz pasma dolin Przemszy, Boliny, Boliny Południowej i Rowu Kosztowskiego.
 
Lasy
 
Na terenie Mysłowic istnieje kilkadziesiąt połaci lasów o różnej wielkości, stanowiących kiedyś zwarte kompleksy leśne, obecnie rozdrobnionych i w różnej mierze izolowanych.
 
Świat roślin
 
Szata roślinna, podobnie jak pozostałe elementy środowiska przyrodniczego Mysłowic, jest silnie uwarunkowana długim okresem gospodarczego wykorzystywania terenów miasta. Wzrastające zapotrzebowanie przemysłu, osadnictwa, komunikacji doprowadziło do znacznych zniszczeń naturalnej pokrywy glebowej i roślinnej.
 
Świat zwierząt
 
Występująca na obszarze miasta fauna determinowana jest przez uwarunkowania siedliskowe, silnie zaburzone przez działalność człowieka. Generalnie tworzą ją gatunki o szerokiej amplitudzie ekologicznej, a zwłaszcza te, które zaadoptowały się do życia w bliskim sąsiedztwie człowieka. Część z nich, jak kos, synogarlica, pustułka, kopciuszek, jerzyk, jaskółki - oknówka i dymówka, bocian biały wykorzystują budynki, urządzenia techniczne i zieleń miejską jako miejsce żerowania i gniazdowania.

 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa