ePUAPSEKAPSilesia

Kierunki rozwoju

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

WIZJA ROZWOJU MIASTA

Wizja rozwoju miasta jest zapisem oczekiwań mieszkańców wobec przyszłości miasta.

Najważniejsze aspekty wizji rozwoju Mysłowic to:
 

  

Miasto dumne ze swojej tradycji:

 • pamięta o swoich korzeniach;
 • pielęgnuje tradycyjne wartości w codziennym społecznym życiu: więzi
  społeczne, więzi rodzinne;
 • szczyci się zabytkami, które są atrakcją turystyczną;
 • dziedzictwo historyczne jest filarem nowoczesnego rozwoju.
   

Miasto bezpieczne i wygodne:

 • dobre miejsce do zamieszkania, witalne centrum miasta;
 • sprawny, zintegrowany, publiczny transport zbiorowy;
 • poczucie bezpieczeństwa mieszkańców;
 • zróżnicowane warunki rekreacji i wypoczynku.
   

Miasto demokracji obywatelskiej:

 • mieszkańcy aktywnie współtworzą lepsze warunki życia, zarówno młodzi jak i starsi uczestniczą w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
   

Miasto dostępne komunikacyjnie:

 • oś autostrady - powiązania międzyregionalne dzięki węzłowi tras A4 i S1, powiązania aglomeracyjne dzięki trasie średnicowej od Gliwic do Jaworzna;
 • powiązania kolejowe, rozwinięty i powiązany z koleją transport zbiorowy oraz system parkuj i jedź;
 • Przemsza jako droga żeglowna, rozwój transportu rzecznego;
 • sprawny szerokopasmowy Internet.
   

Miasto o zróżnicowanej i nowoczesnej gospodarce:

 • rozwijające się branże gospodarki wykorzystujące potencjał miasta i regionu;
 • gospodarka energooszczędna i nieuciążliwa;
 • oferta terenów rozwojowych pod rozwój nowych inwestycji.
   

Miasto w zgodzie ze środowiskiem:

 • czysta Przemsza;
 • zachowane tereny otwarte o walorach przyrodniczych i krajobrazowych;
 • zrekultywowane tereny poprzemysłowe;
 • nowe, nieuciążliwe wzorce komunikacji.

 

 

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

W zakresie Strategii Rozwoju Miasta proponuje się następujące zmiany:

Strategia rozwoju jest dokumentem, który wytycza długofalowe cele i kierunki rozwoju miasta, mając na uwadze:

 • stan i szeroko rozumiane uwarunkowania rozwoju miasta, poziom rozwoju miasta w aspektach podlegających kontroli samorządu;
 • aspiracje społeczności lokalnej, sytuację rozwojową miasta, na którą składają się zarówno pozytywne, jak i negatywne uwarunkowania rozwoju: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, a także istniejące i przewidywane problemy rozwojowe.

Główne cele strategiczne Mysłowic mają charakter sektorowy i odnoszą się do konkretnej dziedziny życia miasta. Należy wymienić następujące sektory strategiczne:
 

I. Gospodarka i infrastruktura:

 • lokalna gospodarka miasta oparta o zrównoważone wzorce wytwarzania i wykorzystania energii oraz korzystania ze środowiska;
 • dobrze rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw;
 • nowe miejsca pracy;
 • zrównoważony system transportowy;
 • sprawna i nowoczesna infrastruktura techniczna.
   

II. Środowisko i energia:

 • dobra jakość zasobów środowiska naturalnego;
 • ochrona i promocja wartości środowiska naturalnego;
 • dobrze zachowane zabytki, poszanowanie tradycji i wartości kulturowych miasta;
 • racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego.
   

III. Kapitał społeczny:

 • rozwinięte kompetencje i umiejętności mieszkańców;
 • wyrównane szanse i włączenie społeczne;
 • samoorganizacja i aktywność obywatelska mieszkańców.
   

IV. Jakość życia:

 • bogata i atrakcyjna oferta możliwości spędzania wolnego czasu, w tym: usług kultury i rozrywki oraz kultury fizycznej i rekreacji;
 • dobre warunki mieszkaniowe;
 • poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • dobra dostępność usług publicznych;
 • poprawa jakości przestrzeni miejskiej oraz atrakcyjności przestrzeni publicznych;
 • dobra kondycja zdrowotna mieszkańców.
   

Strategia ujmuje również wymiary horyzontalne, które obejmują kwestie dotyczące wielu celów sektorowych. Istotą wymiarów strategicznych jest podkreślenie konieczności współpracy i koordynacji działań jednostek realizujących zapisy strategii oraz stworzenie dobrych warunków organizacyjnych i technicznych do jej realizacji.
 

Wymiary horyzontalne ujęte w strategii to:

Rewitalizacja

Wymiar obejmuje działania podejmowane w ramach procesów rewitalizacyjnych. Dotyczy działań związanych z rewitalizacją miejską, rewitalizacją terenów poprzemysłowych oraz udziału, na zasadzie partnerstwa, w działaniach rewitalizacyjnych o charakterze ponadlokalnym.
 

Współpraca i partnerstwo

Wymiar dotyczy zapewnienia koordynacji i spójności podejmowanych działań poprzez współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (w szczególności miast sąsiednich) oraz z partnerami lokalnymi: organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami społeczności lokalnych. Wymiar dotyczy również aktywizacji społecznej mieszkańców w celu zwiększenia ich zainteresowania i udziału w zarządzaniu rozwojem miasta.
 

Sprawny i efektywny samorząd

Wymiar obejmuje stworzenie warunków dla sprawnej, efektywnej i spójnej realizacji przedsięwzięć w wydziałach Urzędu Miasta oraz w jednostkach podległych zarówno w aspekcie organizacyjnym, ale także pod kątem zapewnienia środków technicznych (w tym technologii informatycznych i telekomunikacyjnych) jak i środków finansowych. Wymiar dotyczy również stworzenia odpowiedniego zaplecza prawnego oraz zapewnienia obsługi w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych na wstępnym etapie realizowanych przedsięwzięć, jak również zapewnienia mechanizmu badania spójności sporządzanych w mieście dokumentów z zapisami strategii.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa