ePUAPSEKAPSilesia

2017

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych o łącznej pow. 12213 m2, stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych w Mysłowicach u zbiegu ulic: Cichej i Wiejskiej, obejmujących działki na karcie mapy 1 obrębu Brzezinka tj. działkę nr 2312/141 o pow. 12089 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00026232/6 oraz działkę nr 2313/122 o pow. 124 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00026193/0, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Nin. księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach.

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LIV/557/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Morgi Zachód” w Mysłowicach przedmiotowe działki posiadają przeznaczenie: MU II – tereny mieszkaniowo - usługowe - zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. Na zbywanym terenie dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową oraz małe domki mieszkalne do 4 rodzin w jednym budynku, zgodnie ze standardami określonymi w planie. Nin. działki znajdują się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym wznoszenie trwałych budowli i urządzeń, zgodnie z zapisami planu miejscowego, wymaga uzgodnienia z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie zapisów planu miejscowego. Zbywane nieruchomości nie są obciążona prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla wyżej wym. działek nie zawierają wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.300.000,-zł

(słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych)

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 25 stycznia 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 260.000,-zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) wpłacając je na konto depozytowe Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem w/w nr działek. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 • Dokument tożsamości.
 • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
 • Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Działki niezabudowane, położone w Mysłowicach – Laryszu u zbiegu ulic: Cichej i Wiejskiej, przeznaczone do sprzedaży łącznie jako jedna zorganizowana całość gospodarcza o powierzchni 12213 m2, pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z zapisami wyżej wym. planu miejscowego. Działka nr 2312/141 w dużej części jest zadrzewiona, a przy południowej jej granicy znajdują się pozostałości (resztki) po ogródkach, wymagające uporządkowania. Przedmiotowe grunty objęte są wpływami aktualnej eksploatacji górniczej oraz płytkiej eksploatacji dokonanej w przeszłości. W granicach w/w działek oraz w ich sąsiedztwie znajdowały się liczne szyby i szybiki związane z płytką eksploatacją pokładu (na zbywanych gruntach zlokalizowane są 2 zlikwidowane szybiki, nin. teren położony jest częściowo w strefie uskokowej). Działki nr 2312/141 i nr 2313/122 znajdują się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym wznoszenie trwałych budowli i urządzeń, zgodnie z zapisami planu miejscowego, wymaga uzgodnienia z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego.

Obsługa komunikacyjna zbywanego terenu może się odbywać z drogi publicznej – ul. Wiejskiej i ul. Cichej. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • W razie potrzeby dokonać drenażu i odwodnienia nieruchomości;
 • Uporządkować teren;
 • Uzyskać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych nieruchomości tel. 32 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa