ePUAPSEKAPSilesia

2017

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 Informacja o terenie niezabudowanym, przygotowanym do zbycia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

1. Położenie

  • Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach – Ławkach przy ul. Jana Kasprowicza         w rejonie Nr 9.
  • Adres: 41 - 408 Mysłowice, ul. Jana Kasprowicza.
  • W skład nieruchomości wchodzi działkanr 329/17 o pow. 1187 m2położona na karcie mapy 3 obrębu Ławki, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00028471/7 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. Charakterystyka nieruchomości

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1187 m2.
  • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wobowiązującymStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowiceuchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. w/w działka położona jest w strefie ozn. MN – tereny zabudowy jednorodzinnej i minimalnie w strefie drogi ulicy Jana Kasprowicza ozn. KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.

  • Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Jana Kasprowicza.
  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 219 do ul. Murckowskiej.
  • Uzbrojenie - rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieć: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, energetyczną i teletechniczną.

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, Teren zbywanej działki jest płaski, porośnięty trawą, okresowo podmokły (po zimie oraz przy obfitych opadach deszczu, jak ziemia jest mocno nasączona, na działce mogą gromadzić się wody opadowe). Wzdłuż południowej granicy działki przebiega rów melioracyjny, a w północnej jej części (wzdłuż ul. Jana Kasprowicza), przebiega sieć wodociągowa woD100. Nin. grunt może być wykorzystany pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającą siecią, nabywca dokona jej przełożenia na własny koszt, po uzgodnieniu z gestorem sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości będzie się odbywać od ul. Jana Kasprowicza - lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy. Zbywana działka znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym przy ustalaniu warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt: Wykonać badanie geotechniczne gruntu;Dokonać drenażu i odwodnienia działki oraz wykonać wjazd na działkę; Uporządkować teren; Zrealizowaćniezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy medióworazodbioru ścieków i wód opadowych.

4.   Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji  udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1  tel. 32 31 71  236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu). 

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa