ePUAPSEKAPSilesia

2016

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 3285/43 o pow. 22065 m2, na karcie mapy 4 obrębu Mysłowice, objętej księgą wieczystą KA1L/00007176/6. Działka jest niezabudowana, położona w rejonie ulic Mikołowskiej i Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach i przeznaczona na cele usługowe. Teren posiada pokrycie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Mikołowska – Stokrotek” w Mysłowicach, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr LXI/1167/14 z dnia 30 października 2014 r., który wyznacza dla niego strefę oznaczoną symbolem U – tereny zabudowy usługowej. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowany w dniu 7 czerwca 2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.860.000,- zł

(słownie złotych: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy)

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2016 r. o godz. 10.00

w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 14 września 2016 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 572.000,- zł (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) na konto Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego urzędu. Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego urzędu. Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (obecnie obowiązuje 23% stawka podatku VAT). Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.z 2014 r. poz. 1490).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość usytuowana jest w centrum miasta, posiada nieregularny kształt, jest nierówna, niezagospodarowana i częściowo porośnięta drzewami i zielenią niską. W części północno - zachodniej

i wschodniej działkę przecinają sieci teletechniczne, elektroenergetyczne i sieć gazowa, a w części południowo – zachodniej sieć elektroenergetyczna NN, wodociągowa i teletechniczna. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zespoły garaży oraz budynki usługowo – biurowe. Obsługa komunikacyjna działki odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Mikołowskiej, po uzgodnieniu zjazdu z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Nadto, nieruchomość posiada dostęp do autostrady A4 poprzez drogę powiatową ulicę Obrzeżną Zachodnią.

Zagospodarowanie nieruchomości i jej zabudowa zgodnie z zasadami i ustaleniami planu miejscowego. Teren przeznaczony jest na cele usługowe, na którym zrealizować można zabudowę z przeznaczeniem pod usługi społeczne związane z kulturą, oświatą, edukacją, opieką zdrowotną i społeczną, sportu i rekreacji i innych oraz pod usługi konsumpcyjne przeznaczone pod gastronomię, rozrywkę, drobne usługi i rzemiosło, turystykę oraz handel detaliczny. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, a także w razie takiej konieczności uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni.

Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia podziemnego nie wniesionych na opracowanej dla tego terenu mapie zasadniczej, a kolidujących z zaplanowaną inwestycją.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się

w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (32) 31 71 236 udziela także informacji o organizowanym przetargu.

Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice przy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa