ePUAPSEKAPSilesia

2016

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę w roku 2016 nieruchomości położonych w Mysłowicach przy ulicy Rynek oznaczonych jako części działek o numerach ewidencyjnych: 662/170 o powierzchni całkowitej 4.357 m2 i 1071/123 o powierzchni całkowitej 1489 m2, k.m. 8, Obręb Mysłowice, dla których Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgi wieczyste o numerach KA1L/00020952/7, KA1L/00007646/2 z przeznaczeniem pod lokalizację sześciu „ogródków letniej konsumpcji” – sprzedaż sezonową o powierzchni:

 • „ogródek letniej konsumpcji nr I” o powierzchni 52,60 m2;
 • „ogródek letniej konsumpcji nr II” o powierzchni 57 m2;
 • „ogródek letniej konsumpcji nr III” o powierzchni 57 m2;
 • „ogródek letniej konsumpcji nr IV” o powierzchni 60 m2;
 • „ogródek letniej konsumpcji nr V” o powierzchni 80 m2;
 • „ogródek letniej konsumpcji nr VI” o powierzchni 168 m2;

celem wybrania najkorzystniejszych ofert dla każdej z w/w lokalizacji z osobna, w których oferenci wskażą okres dzierżawy nie przekraczający okresu od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz propozycję stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu miesięcznie. Wygrają oferenci, którzy zaoferują najwyższe kwoty czynszu dzierżawnego dla w/w lokalizacji.

W zależności od sposobu zainwestowania koniecznym będzie uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych m.in. z zakresu architektury i budownictwa. Nieruchomości posiadają pokrycie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Piasek południowy” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr IV/14/14 z dnia 2 grudnia 2014 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 2 stycznia 2015 roku pod pozycją 13 (Dz. Urz.Woj.Śla. 2015.13), zgodnie z którym przedmiotowe działki mają następujące przeznaczenie: działka 662/170 jest oznaczona jako strefa KPP – teren placu miejskiego – Rynku, działka 1071/123 oznaczona jest jako strefa 3U/M.W. – tereny zabudowy usługowej i tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Zagospodarowanie nieruchomości ma być zgodne z opracowaną koncepcją zagospodarowania i nie może ingerować w obszar terenowo stanowiący pas drogowy drogi publicznej ulicy Rynek. Szczegółowe warunki dzierżawy określa projekt umowy.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona w wysokości: 8,25 zł. (słownie: osiem złotych 25/100) netto miesięcznie za 1 m2 gruntu, dla każdej z lokalizacji z osobna, czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Do czynszu dzierżawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy dzierżawy (obecnie obowiązuje stawka 23%).

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10 maja 2016 roku o godz. 9.00

w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 6 maja 2016r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości odpowiednio:

 • dla „ogródka letniej konsumpcji nr I” o powierzchni 52,60 m2 wynosi: 260,37 zł;
 • dla „ogródka letniej konsumpcji nr II” o powierzchni 57 m2 wynosi: 282,15 zł;
 • dla „ogródka letniej konsumpcji nr III” o powierzchni 57 m2wynosi: 282,15 zł;
 • dla „ogródka letniej konsumpcji nr IV” o powierzchni 60 m2 wynosi: 297,00 zł;
 • dla „ogródka letniej konsumpcji nr V” o powierzchni 80 m2 wynosi: 396,00 zł;
 • dla „ogródka letniej konsumpcji nr VI” o powierzchni 168 m2 wynosi: 831,60 zł;

zaznaczając na wpłacie, której z w/w lokalizacji wadium dotyczy. Wpłaty wadium dokonuje się na konto: Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, lub w kasie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (Biuro Obsługi Mieszkańca). Przy wpłacie bądź wypłacie wadium w kasie Urzędu będzie potrącona prowizja bankowa. Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Wadium zwraca się bez oprocentowania (w kasie Urzędu lub na konto uczestnika przetargu). Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Oferta przetargowa i kryteria jej oceny:

1. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę w roku 2016 nieruchomości Gminy Mysłowice, położonych przy ulicy Rynek w Mysłowicach – ogródek letniej konsumpcji nr ….”, najpóźniej do dnia 6 maja 2016 roku do godz. 15.00 w pokoju nr 407 na III piętrze budynku Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach.

2. Oferta powinna zawierać:

 • imię nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna, lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją wydzierżawianej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym, oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i przyjmuje go bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 412/15 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzania przetargów na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Mysłowice;
 • oświadczenie, że oferent nie posiada zaległości wobec gminy z tytułu należności cywilno – prawnych i podatkowych;
 • oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego netto miesięcznie za 1 m² gruntu, która nie może być niższa, ani równa stawce wywoławczej, oraz czasookres na jaki ma być zawarta umowa dzierżawy nie przekraczający okresu od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
 • zaznaczoną na Koncepcji rozlokowania stref dla lokalizacji ogródków letniej konsumpcji na płycie Rynku kolorem czerwonym wybraną lokalizację „ogródka letniej konsumpcji”;
 • kserokopię dowodu wniesienia wadium (oryginał do wglądu Komisji);
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześnie niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu przetargu:

- odpis (wydruk) z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych;

- zaświadczenie (wydruk z CEIDG) o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych);

- zaświadczenie (wydruk z CEIDG) o wpisie do ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;

osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu (oryginał do wglądu Komisji);

numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium, w przypadku gdy oferent nie wygra przetargu.

3. Przetarg ma na celu wybranie najkorzystniejszej oferty. Ocenie podlegać będzie oferowana wysokość czynszu dzierżawnego – 100%.

4. W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

5. Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje dotyczące nieruchomości i sposobu ich zagospodarowania:

Nieruchomość jest objęta zakazem zabudowy obiektami kubaturowymi i wszelkimi urządzeniami trwale związanymi z gruntem,

Oferent, który wygra przetarg we własnym zakresie i na własny koszt:

 • zobowiązany będzie ustawić „ogródek letniej konsumpcji” we własnym zakresie i z własnych środków finansowych bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Ustawiany ogródek-obiekty kubaturowe i inne urządzenia nie mogą być trwale związane z gruntem.
 • uzyska zapewnienie dostawy mediów i odbioru nieczystości.
 • zapewni właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii, oraz zobowiązany będzie do nieodpłatnego udostępniania nieruchomości wydzierżawiającemu lub instytucjom kultury i sportu miasta Mysłowice, bez możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń od Wydzierżawiającego, do organizacji imprez miejskich w terminach wcześniej z nimi ustalonych bezpośrednio przez organizatora tych imprez. Ponadto na czas imprez organizator będzie miał prawo wprowadzić firmy zewnętrzne świadczące usługi np.: rozrywkowe, gastronomiczne i inne uznane przez siebie za niezbędne do prawidłowego przebiegu, zamierzonego przebiegu imprezy.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znajdującej się na II piętrze budynku Urzędu Miasta Mysłowice mieszącego się przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach. Wszelkie informacje dotyczące organizowanego przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 407, III piętro, tel. kontaktowy (32) 31 71 168 w godzinach pracy Urzędu. Informacje w sprawie organizowanych imprez kulturalnych i zasad współpracy można uzyskać w Kancelarii Prezydenta Miasta w Zespole Kultury i Sportu, pokój nr 317, II, piętro tel. kontaktowy (32) 31 71 179 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje o możliwości zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice przy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 31 71 324 w godzinach pracy Urzędu.

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa