ePUAPSEKAPSilesia

2016

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 9053/349 o pow. 2296 m2, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w śródmieściu Mysłowic przy ul. Fryderyka Chopina, na karcie mapy 3 obrębu Mysłowice, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00021357/3 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele zgodne z zapisami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice tj. pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi rangi ogólnomiejskiej. Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nin. nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 06.10.2015 r., a drugi przetarg w dniu 26.01.2016 r., zakończyły się wynikiem negatywnym. W/w działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r. położona jest w strefie ozn. MWU – tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej. Na chwilę obecną istnieje możliwość wydania decyzji administracyjnej w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) przy równoczesnym spełnieniu warunków w niej zawartych. Wstępnie określa się, że istniejące otoczenie terenu wskazuje na przewagę (dominację) funkcji „mieszkaniowej” nad funkcją „usługową”. Istniejące w sąsiedztwie funkcje „usługowe” są to formy sklepów osiedlowych obsługujących potrzeby w wymiarze podstawowym. Na zbywanym terenie istnieje możliwość lokowania obiektów do IV - V kondygnacji nadziemnych: o wyłącznej funkcji mieszkaniowej lub obiektów mieszkalnych z funkcją usługową, handlową tylko i wyłącznie w parterze o powierzchni sprzedaży do 400 m2. Istnieje również możliwość lokowania obiektów o wyłącznej funkcji usługowej: ochrony zdrowia (np. przychodnie, gabinety), edukacyjnej (np. szkoły, przedszkola, żłobki) - o wysokości II kondygnacji; przy zachowaniu proporcjonalności terenów zabudowanych, zainwestowanych do powierzchni terenów zielonych. Na zbywanym gruncie obowiązuje całkowity zakaz lokowania jakichkolwiek obiektów o funkcji handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej pow. 400 m2. Udział terenów zielonych urządzonych w granicach przedmiotowego obszaru winien być wprost proporcjonalny do powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę i zainwestowanie. Dodatkowo wskazuje się, że w zależności od obszaru podlegającego przekształceniu, zajętego obiektami budowlanymi w wyniku realizacji inwestycji, może wystąpić konieczność spełnienia warunku z § 2 pkt. 53 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Zbywana nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla wyżej wym. działki nie zawierają wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 540.000,-zł

(słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych)

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% wyżej wym. ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 8 czerwca 2016 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 108.000,-zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych) wpłacając je na konto depozytowe Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem w/w nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 • Dokument tożsamości.
 • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
 • Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży na cele zgodne z zapisami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice tj. pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi rangi ogólnomiejskiej (w tym zabudowę usługową związaną z ochroną zdrowia, edukacją) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Na zbywanym terenie występują zróżnicowane wysokości – teren lekko pochyły, pofałdowany, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości może się odbywać od ul. Chopina poprzez istniejący w terenie zjazd znajdujący się na działkach gminnych nr 9052/349 i nr 9048/348 (śladem istniejącej nie urządzonej drogi gruntowej stanowiącej ogólnodostępną wewnętrzną drogę gminną). Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy. Zbywana działka znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym przy ustalaniu warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

 • W razie konieczności zniwelować i uporządkować teren;
 • Uzyskać aktualne uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;
 • Wykonać niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
 • W przypadku ewentualnej kolizji planowanej zabudowy z zielenią, wystąpić o stosowne zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (koszty i opłaty związane z wycinką ponosi nabywca);
 • Wykonać raport oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (w razie wystąpienia takiego obowiązku);
 • Przebudować chodnik zlokalizowany wzdłuż istniejącej ulicy w miejscach zjazdów do posesji (w przypadku gdy zajdzie taka konieczność). Przejazdy te winny być wykonane z wykonaniem obniżeń na zjazdach oraz odpowiednią przebudową ich konstrukcji.
 • Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt wykona drogę dojazdową do nieruchomości nabytej w przetargu w odrębnym uzgodnieniu z zarządcą drogi i w oparciu o właściwe postępowanie administracyjne (Gmina Mysłowice nie posiada środków na wykonanie dróg).
 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości tel. 32 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa