ePUAPSEKAPSilesia

2016

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice, o łącznej pow. 7716 m2, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2632/35 o pow.2282 m2, działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2633/35
o pow. 2538 m2oraz działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2634/35 o pow.2896 m2,na karcie mapy 3 obrębu Kosztowy, objętej księgą wieczystą KA1L/00017790/9. Nieruchomość jest niezabudowana,położona przyulicy Hutniczej w Mysłowicach i przeznaczona na cele zgodne z zapisem wStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.Teren nie posiada pokrycia planem miejscowym, a studium zatwierdzoneuchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXX/656/08z dnia 30 października 2008 r., wyznacza dla niego strefę oznaczoną symbolem UP - tereny usługowo - produkcyjne. Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane w dniach: pierwszy 26 maja 2015 r., drugi 8 września 2015 r. oraz trzeci 8 grudnia 2015 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 210.000,- zł

(słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy)

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 10.30

w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 4 maja 2016 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 42.000,- zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące)na konto Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania ww. rachunku bankowego. Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomościoraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:     

Nieruchomość położona jest w dzielnicy Kosztowy i nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi. Posiada nieregularny kształt, jest nachylona w kierunku zachodnim i mocno porośnięta wzdłuż całej wschodniej granicy zielenią nieurządzoną.Na nieruchomości znajduje się skarpa, która znacznie ogranicza możliwość jej zagospodarowania. Przez działki nr 2634/35 i 2633/35 przebiegają sieci gazowe gn D200 i gn D500 w kierunku północno – południowym oraz napowietrzna linia energetyczna. Natomiast na działce nr 2632/35 znajduje się asfaltowa droga dojazdowa do nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2129/35. W sąsiedztwie działek znajdują się pojedyncze obiekty produkcyjno – usługowe oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywności. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się bezpośrednio z drogi publicznej ulicy Hutniczej.

Zagospodarowanie nieruchomości i jej zabudowa nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Na nieruchomości zrealizować można inwestycje z przeznaczeniem na celeprodukcyjno - usługowo - handlowe. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr LXI/1171/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Dolna - Hutnicza - Kubicy - Kopernika w Mysłowicach, teren ten objęty został opracowaniem planu miejscowego. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, a w razie takiej koniecznościdokonania wycinki istniejącej zieleni. W związku z tym, że przez nieruchomość przebiegają sieci gazowe jej zagospodarowaniei zabudowa wymagać będzie uzgodnienia realizacji zaplanowanego projektu z właścicielami sieci. Szerokość strefy kontrolowanej gazociągu DN 500 PN 4,0 MPa dla wolno stojących budynków niemieszkalnych wynosi 50 m, gdzie linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, a dla gazociągu DN 200 CN 2,5 MPa wynosi 30 m.

Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na opracowanej dla tego terenu mapie zasadniczej, a kolidujących z zaplanowaną inwestycją.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (32) 31 71 236 udziela także informacji dotyczących organizowanego przetargu.

Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowiceprzy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu. 

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa