ePUAPSEKAPSilesia

2016

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, o pow. użytkowej 30,93 m2,stanowiącego własność Gminy Mysłowice, znajdującego się w wielorodzinnymbudynku przy ulicy Fryderyka Szopena 7 w Mysłowicach wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 0,026 oraz oddaniem do dnia 3 listopada 2102 r. w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu wynoszącej 26/1000, obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 7143/384 o pow. 1005 m2, na karcie mapy 3 obrębu Mysłowice, zapisaną w księdze wieczystej KA1L/00011327/1. Lokal nie jest przedmiotem najmu, ani też umowy dzierżawy, stanowi samodzielny lokal mieszkalny i wykonane zostało dla niego świadectwo charakterystyki energetycznej. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na parterze czteropiętrowego budynku mieszkalnego i składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki. Wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz ogrzewanie piecowe. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie (piwnica) o pow. 6,70 m2. Teren obejmujący przedmiotową nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08, przeznaczony jest dla strefy oznaczonej symbolem CH – tereny centrów handlowo - usługowych. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowego lokalu zorganizowany w dniu 1 grudnia 2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.300,- zł

(słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta), w tym

cena lokaluwynosi 48.300,- zł, a cena ułamkowej części gruntu wynosi 4.000,- zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2016 r. o godz. 10.30

w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 11 maja 2016 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 10.460,- zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt)na konto Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Miasta Mysłowice. Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za lokal osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego urzędu. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego, płatna w terminie jak wyżej, wynosi 25% ceny udziału gruntu uzyskanej w przetargu, zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży. Opłaty roczne stanowiące 1% ceny udziału gruntu uzyskanej w przetargu, powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży, wnoszone będą przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku następnego, licząc od daty nabycia lokalu. Sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba, ustalona jako nabywca lokalu, zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi.Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie lokalu mieszkalnego, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować lokal nabywany do majątku wspólnego.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanego lokalu, jego stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej , a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanego lokalu można zapoznać się w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (32) 31 71 236 udziela informacji dotyczących organizowanego przetargu. Lokal zostanie udostępniony do oględzin w terminie wcześniej uzgodnionym z Administracją Domów Mieszkalnych przy ulicy Grunwaldzkiej nr 20
w Mysłowicach – numer telefonu kontaktowego (32) 2225995.

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa