ePUAPSEKAPSilesia

2016

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1274/26 o pow. 3434 m2, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach - Krasowach przy ul. Plebiscytowej (obok Nr 93), na karcie mapy 4 obrębu Krasowy, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00016724/9Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nin. działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wobowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowiceuchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r. położonajest częściowo w strefie ozn. MN - tereny zabudowy jednorodzinnej (ok. 62% działki), częściowo w strefie ozn. ZE - II - tereny otwarte uzupełniające pasma ekologiczne - o funkcji rolniczej i rekreacyjnej (ok. 31% działki)          i minimalnie w strefie ozn. PU - tereny produkcyjno - usługowe (ok. 7% działki - wzdłuż zachodniej jej granicy). Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Zbywana nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla wyżej wym. działki nie zawierają wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160.000,-zł  

 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Postąpienie w przetargunie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości może podlegać, zgodnie z przepisami, opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłaszania przetargu, sprzedaż nin. działki zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w związku   z art. 2 pkt 33 tej ustawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 11.40  w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 4 maja 2016 r. wniosą wadiumw pieniądzu w wysokości 32.000,-zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) wpłacając je na konto depozytowe Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski,               z podaniem w/w nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 • Dokument tożsamości.
 • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
 • Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży na cele zgodnie z zapisami wyżej wym. Studium.Zbywana działka posiada nieregularny kształt, teren płaski, porośnięty zielenią niską i wysoką. Obecnie wjazd na działkę jest utrudniony, ze względu na rosnące wzdłuż ulicy drzewa wymagające wycinki. Na działce znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego terenu – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ks315 i ks160 oraz studzienki kanalizacyjne. Nin. grunt może być wykorzystany pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającą siecią, nabywca dokona jej przełożenia na własny koszt, po uzgodnieniu z gestorem sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości będzie się odbywać od ul. Plebiscytowej, pogruncie sąsiednim tj. podziałce gminnej nr 1273/26, zapisanej dotychczas w księdze wieczystej nr KA1L/00016724/9,na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa, polegająca na nieodpłatnym prawie przejazdu i przejścia oraz ułożenia sieci uzbrojenia terenu, pasem gruntu o szerokości 12 m, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1274/26. Służebność ta zostanie ustanowiona przy sprzedaży działki nr 1274/26. Lokalizację zjazdu z ul. Plebiscytowej nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy. Wyżej wym. działka znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym przy ustalaniu warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew  i krzewów kolidujących z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Wykonać wjazd na działkę i uporządkować teren;
 • W razie potrzeby dokonać drenażu i odwodnienia nieruchomości;
 • Uzyskać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;
 • Zrealizowaćniezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy medióworazodbioru ścieków i wód opadowych.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości i ustanowieniem służebności gruntowych.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz natablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości tel. 32 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu). 

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa