ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Fików i Skłodowskiej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedażniezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Heleny i Józefa Fików i Marii Curie Skłodowskiej w Mysłowicach - Kosztowach, obejmującej działkęnr 1139/3 o pow.713 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1L/00011578/5 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele usług publicznych i komercyjnych o lokalnym zasięgu oddziaływania, z wyłączeniem funkcji terenu podlegających pod obowiązek opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko. Nieruchomość nie  posiada  pokrycia  planem  miejscowym,  a  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice  zatwierdzone  uchwałą Rady Miasta Mysłowice  z dnia 30 października 2008  r.  Nr  XXX/656/08  wyznacza  dla  niej  strefę  oznaczoną  symbolem  MN  –  tereny  zabudowy jednorodzinnej.


Cena wywoławcza gruntu wynosi 80.000,- zł
(słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy)


Wysokość  postąpienia  w  przetargu  nie  może  być  mniejsza  niż  1%  ceny  wywoławczej  gruntu, z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych  dziesiątek  złotych.  Cena  nieruchomości  osiągnięta  w  przetargu, powiększona o podatek VAT w wysokości 23%, płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie sięw dniu 25 października 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogąbraćudział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do 20 października 2011 r. wniosą w formie pieniężnej wadiumw wysokości 16.000,- zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy)  na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank  Śląski.  Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jestbez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o  miejscu  i  terminie  zawarcia  notarialnej  umowy  sprzedaży  najpóźniej  w  terminie  21  dni  od  dnia rozstrzygnięcia  przetargu.  Wyznaczony  termin  nie  może  być  krótszy  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpićod zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegaćzwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyćKomisji Przetargowej:
1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).
2. Dokument tożsamości.
3. Aktualny dokument (oryginał) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu przetargu:
a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osoby prawnej,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowęspółki cywilnej,
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą.
4. Potwierdzone  notarialnie  pełnomocnictwo  do  wzięcia  udziału  w  przetargu,  w  przypadku  osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
5. Oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczenie, że oferent zapoznał sięz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
7. Numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeńinwestycyjnych:
Przedmiotowa  nieruchomość  położona  jest  w  dzielnicy  Kosztowy  w  bezpośrednim  sąsiedztwie lokalnego centrum usługowo – handlowego. Jest niezabudowana, płaska, posiada nieregularny kształt i użytkowana jest jako trawnik. Przez przedmiotowy grunt przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego: elektryczna, wodociągowa i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, stanowiące od gruntu odrębny przedmiot własności.  W  części  środkowej  nieruchomości  rosną  3  kilkudziesięcioletnie  drzewa,  znajduje  się szambo, studzienka kanalizacyjna, a w części północnej usytuowane są2 skrzynki elektryczne i zawór sieci wodociągowej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z ulicy Marii Curie Skłodowskiej.
Na  gruncie  można  zrealizować  inwestycje  zgodne  z  kierunkiem  ich  przeznaczenia,  a  jego zagospodarowanie nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.
Przy lokalizacji obiektu winny byćzachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia, a w wypadku kolizji lub nie normatywnego zbliżenia do  sieci uzbrojenia technicznego, nabywca na własny koszt opracuje projekty niezbędnej ich przebudowy lub zabezpieczenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci i wykona je we własnym zakresie.
W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do:
-  uzyskania  zapewnienia  dostawy  mediów,  zrealizowania  uzbrojenia  technicznego  dla  zamierzonej inwestycji oraz zapewnienia odbioru ścieków i wód opadowych;
- dokonania wycinki drzew i krzewów.
Gmina Mysłowice nie ponosi  żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z planowanąinwestycją.
Treść  niniejszego  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl  oraz  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Mysłowice.  Z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości  można  zapoznać  się w  Wydziale  Gospodarki  Gruntami  pokój  nr  302,  który  także  udziela  informacji  dotyczących  przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 31 71 236.
Szczegółowych  informacji  o  możliwości  zabudowy  przedmiotowej  działki  można  uzyskać  w  Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury przy Placu Wolności Nr 2, tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa