ePUAPSEKAPSilesia

Środowisko i ekologia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Tereny otwarte Mysłowic stanowią istotny element struktury ekologicznej regionu, zapewniający ciągłość przestrzenną terenów biologicznie czynnych oraz natlenianie obszaru. Do elementów struktury przyrodniczej o randze regionalnej można zaliczyć przede wszystkim: kompleks leśny w centralnej i zachodniej części miasta, który łącząc się z lasami katowckimi, stanowi ważne w skali regionu biocentrum, korytarz ekologiczny doliny Przemszy wraz z kompleksem stawów Hubertus oraz garb Dziećkowic, będący częścią obszaru Zrębowych Pagórów Imielińskich (dobrze zachowane kamieniołomy i łomiki występujące w strefie krawędziowej i częściowo wierzchowinowej decydują o wartości naukowej i dydaktycznej tego miejsca, wyjątkowej w skali regionu).

Uzupełnieniem w/w elementów struktury przyrodniczej są pasma dolin: Boliny, Boliny Zachodniej, Rowu Kosztowskiego i Przyrwy oraz kompleks leśny w południowej części miasta (lasy ławeckodziećkowickie).

 

Ukształtowanie terenu

Mysłowice leżą w obrębie Wyżyny Śląskiej. Większa (zachodnia i północno-zachodnia) część miasta należy do Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego, wschodni fragment miasta położony jest w Kotlinie Mysłowickiej, a część południowa należy do Zrębowych Pagórów Imielińskich i Lędzińskich oraz zachodniego odcinka Doliny Wisły, który obejmuje południowo-zachodni skraj miasta w dolinie Przyrwy na południe od dzielnicy Wesoła. Obszar Mysłowic położony jest na wysokości od 233,5 do 336 m n.p.m.

 

Wody powierzchniowe

Mysłowice leżą na wododziale, toteż sieć rzeczna składa się z niewielkich cieków. Największe rzeki to Brynica, Czarna Przemsza i Przemsza, płynące wzdłuż wschodniej granicy miasta. Ponadto na terenie miasta znajduje się kilka sztucznych zbiorników wodnych, (głównie w części północnej, na granicy z Sosnowcem i Katowicami), a także wiele małych oczek wodnych. Większość wód płynących niesie wody pozaklasowe.
 

Wody podziemne

Pod powierzchnią obszaru Mysłowic zalegają części trzech dużych zbiorników wód podziemnych o istotnym znaczeniu gospodarczym. Są to: użytkowy poziom wód podziemnych (UPWP) Mikołów – Sosnowiec oraz główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) Tychy – Siersza i Chrzanów. Obszar zasilania, wysoka jakość wody, a także naturalna ochrona GZWP Chrzanów na większości powierzchni jego występowania stanowią podstawę do wyznaczenia w południowo-wschodniej części Mysłowic strefy najwyższej ochrony (ONO). Z tego względu ochrona GZWP Chrzanów stanowi jedno z podstawowych uwarunkowań zagospodarowania tego terenu. Pozostałe rejony występowania zbiorników wód podziemnych zaliczono do obszarów zwykłej ochrony (OZO).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa