ePUAPSEKAPSilesia

Przyjęcia z obwodu i rekrutacja do szkół podstawowych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Nabór dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych rozpoczyna się w lutym i kończy w marcu. Obwody określone są w Załączniku do uchwały nr VI/88/19 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2019 r. http://www.bip.myslowice.pl/data/votes/88.pdf

Przywołana Uchwała została przekazana Kuratorium Oświaty w Katowicach celem zaopiniowania. Jej treść może ulec zmianie.

W celu zapisania dziecka należy udać się do danej szkoły. Po tym czasie ruszy postępowanie rekrutacyjne dzieci do szkół spoza obwodu. Liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określać będzie Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice.

W przypadku jakichkolwiek pytań osoba do kontaktu: Aneta Stefanowicz Wydział Edukacji tel. 32 317 12 33.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa