ePUAPSEKAPSilesia

Bądź w sieci

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice

 • Krótko o projekcie:

Projekt realizowany jest przez miasto Mysłowice. Zapewnia on osobom wykluczonym cyfrowo dostęp do Internetu i adresowany jest do mieszkańców miasta. Realizacja projektu zagwarantuje dostęp do Internetu 60 gospodarstwom domowym wykluczonym cyfrowo. W ramach projektu wytypowane osoby przejdą szkolenie w zakresie dotyczącym obsługi i konserwacji komputera oraz Internetu. Równolegle w 15 ośrodkach miejskich realizowane będzie doposażenie pracowni komputerowych w 32 zestawy komputerowe. Pracownie wyposażone zostaną również w bezpłatny dostęp do Internetu.

 • Grupa docelowa projektu: z udziału w projekcie mogą skorzystać osoby należące do niżej wymienionych grup docelowych projektu:
 1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
 2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
 3. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
 4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
 5. rodziny zastępcze;
 6. osoby z grupy 50+;
 7. dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik.
 • Cel projektu:

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta Mysłowice z uwzględnieniem ich niekorzystnej sytuacji materialnej bądź niepełnosprawności. Jednocześnie stworzenie warunków do nauki informatyki i korzystania ze źródła wiedzy, jakie daje możliwość dostępu do Internetu w 15 doposażonych pracowniach komputerowych jednostek miejskich.

 • W ramach projektu:

 1. dla 60 gospodarstw domowych zostanie zakupione 60 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Będą one miały również zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.
 2. dla 15 jednostek miejskich zostaną zakupione 32 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu.
 3. uczestnicy zostaną objęci szkoleniem w zakresie dotyczącym obsługi sprzętu.
 • Czas realizacji projektu: od 2013 r. do 2015 r.

Po zakończeniu projektu konieczne jest utrzymanie jego rezultatów przez okres 5 lat. Oznacza to, ze uczestniczące w projekcie gospodarstwa domowe otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu przez okres trwania projektu oraz 5 lat od czasu jego zakończenia.

 • Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz składania formularzy zgłoszeniowych wraz z obowiązkowym załącznikiem - zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wyborem 60 Beneficjentów Ostatecznych oraz utworzeniem listy rezerwowej zakończyła się weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentacji złożonej przez Wnioskodawców do projektu ,,Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Mysłowice". Gospodarstwa domowe, które otrzymają sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu zostały wybrane zgodnie z kryteriami naboru, określonymi w Regulaminie Rekrutacji. Jednocześnie 28 formularzy zgłoszeniowych zostało umieszczonych na liście rezerwowej, ze względu na niewystarczającą ilość punktów oraz ograniczenie wynikające z wniosku o dofinansowanie, w zakresie liczby osób objętych wsparciem tj.60.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie podpisanie umowy użyczenia sprzętu. O terminie podpisania umowy Beneficjenci Ostateczni będą informowani listownie.

Lista rankingowa i rezerwowa oraz lista formularzy niezakwalifikowanych, wraz z ilością otrzymanych punktów, dostępna jest również na tablicy ogłoszeń, przed Urzędem Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Gwarków 24.

Identyfikacja na liście będzie możliwa wyłącznie za pomocą numeru formularza zgłoszeniowego nadawanego na potwierdzeniu złożenia formularza zgłoszeniowego, które Wnioskodawcy otrzymywali po złożeniu dokumentów w Biurze Obsługi Mieszkanca UM Mysłowice.

 

 Lista rankingowa i rezerwowa (1137.04 KB)

 Regulamin rekrutacji (1167.13 KB)

 Formularz zgłoszeniowy (130.62 KB)

 Formularz zgłoszeniowy (187 KB)

 Pouczenie dot. obliczenia dochodu (119.8 KB)

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (102.56 KB)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

 


  

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa