ePUAPSEKAPSilesia

Co nowego w serwisie?

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Aktualności

Konkurs plastyczno-literacki

Konkurs plastyczny dla Przedszkolaków i uczniów klas I-III Szkół Podstawowych. W ramach konkursu należy wykonać plakat/rysunek w formacie min. A3. Konkurs literacki dla uczniów Szkół Podstawowych klas IV-VIII „Poznajmy się”. W ramach konkursu należy napisać tekst literacki.

Serdeczne życzenia dla Pracowników Oświaty
Konferencja pn. „Złamane dzieciństwo – o różnych aspektach przemocy seksualnej wobec dzieci”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w XIII konferencji szkoleniowej organizowanej w ramach budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Mysłowice, co wpisuje się w realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020.

Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych".

W czwartek 19 września 2019 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych".

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach

Prezydent Miasta Mysłowice zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Mysłowice do zgłaszania swojego kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach.

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN200 CN2, 5MPa relacji Szopienice-Oświęcim od UZU zlokalizowanego w Mysłowicach do UZU w Chełmie Śląskim-SG/00066898”
Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach zaprasza pracodawców do składania wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne tj. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w myjni samochodowej zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica 90E, do urządzeń kanalizacyjnych, których właścicielem jest MPWiK Sp. z o. o. w Mysłowicach.
Zbycie zbędnego składnika majątku
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzno podające do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek z 2.09.2019r. Spółki Dalkia Polska Energia S.A. ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. : „ Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 13MW na terenie Wydziały nr 3 Mysłowice”, zgodnie z postanowieniem znak SKO.OSW/41.9/504/2019/13819/KK z dnia 30.09.2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach wyłączyło Prezydenta Miasta Mysłowice od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i wyznaczyło Prezydenta Miasta Jaworzno do załatwienia tej sprawy.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice podające do publicznej wiadomości, że zgodnie z postanowieniem znak SKO.OSW/41.9/471/2019/13266/BL z dnia 12.09.2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach wyłączyło Burmistrza Miasta Imielin od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie obszaru eksploatacji złoża wapieni i dolomitów IMIELIN – REK” i wyznaczyło Prezydenta Miasta Mysłowice do załatwienia tej sprawy.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice podające do publicznej wiadomości, że w związku otrzymanym pismem znak WOOŚ.4221.68.2019.AM.2 z dnia 8.10.2019r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach 10 października 2019 r. wezwano Pana Mariusza Stępniaka z firmy Drocad Sp. z o. o. działającego w imieniu Gminy Jaworzno do złożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa węzła Nowoszczakowska w ciągu ul. Grunwaldzkiej DK79, projekt „Miasto Twarzą do Autostrady” wraz z odcinkiem Obwodnicy Północnej do skrzyżowania z ul. Szczakowską w Jaworznie, na środowisko do dnia 7.11.2019 r.
W miesiącu październiku 2019r. nie przeznaczono mieszkań do remontu indywidualnego.
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch studni chłonnych, zlokalizowanych na działce nr 1839/60 obręb Krasowy oraz usługę wodną obejmującą odprowadzanie przez projektowane studnie chłonne, wód opadowych i roztopowych zebranych w rejonie posesji nr 74A z części ul. Kościelniaka w Mysłowicach, do ziemi.
Wynik przetargu z dnia 03.10.2019 r.

Zamówienia publiczne

ZP.271.1.22.2019.JG - „Utrzymanie Parku Zamkowego”
ZP.271.1.21.2019.JG - „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Mysłowicach”
IM.272.1.45.2019 r. „Zakup koszy ulicznych, zakup koszy ulicznych dla Rady dzielnicy Larysz – Hajdowizna – środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Larysz –Hajdowizna”
ZP.271.1.20.2019.DP - Dostawa sprzętu komputerowego
ZP.271.1.19.2019.JG - „Remonty chodników w Mysłowicach”, z podziałem na następujące części: Część I. Remont chodnika przy ul. W. Skotnica i bloku przy ul. A. Krajowej środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Szopena-Wielka Skotnica. Część II. 1.Oznakowanie nowego przejścia dla pieszych na ulicy Dzierżonia w rejonie ulicy Asnyka – środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Wesoła. 2. Remont chodnika przy ul. Kryształowej – środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Wesoła. Część III. Remont chodnika przy ul. K. Wielkiego – środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Bończyk-Tuwima. Część IV. Remont chodnika przy ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego – środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Janów Miejski-Ćmok. Część V. Utwardzenie pobocza przy ul. Boliny od mostka do przejścia dla pieszych – Rada Dzielnicy Piasek.
ZP.271.1.18.2019.AJ - Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach.
IM.272.1.49.2019 r. Utrzymanie szaletów miejskich – Mysłowice ul. Oświęcimska

Treści stron

Rada Dzielnicy Brzezinka
Ważne adresy
Vademecum konsumenta
Rada Dzielnicy Dziećkowice
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa