ePUAPSEKAPSilesia

Gospodarka odpadami

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kontrole umów i rachunków dot. wywozu nieczystości ciekłych
29 października 2018

Urząd Miasta Mysłowice informuje, że w związku z realizacją zapisów art. 9u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Mysłowice prowadzone są kontrole przestrzegania i stosowania przepisów tej ustawy.

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska wraz z patrolem Straży Miejskiej dokonują kontroli umów oraz rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych, których obowiązek zawarcia spoczywa na właścicielach posesji. Brak wymaganych dokumentów skutkować będzie pouczeniem, a także zastosowaniem sankcji przewidzianych w ww. ustawie.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, między innymi poprzez:

a) podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Potwierdzeniem odprowadzania ścieków jest zawarta umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach.

W razie braku możliwości podłączenia jak wyżej, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona:

b) wyposażenie nieruchomości w sprawnie działającą przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą określone wymagania.

Potwierdzeniem prawidłowego odprowadzania ścieków jest umowa na wywóz osadu z jednym z podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Mysłowice, a także rachunki potwierdzające ilość i częstotliwość wywozu osadów ściekowych zgodnie z wnioskiem zgłoszenia oczyszczalni ścieków bytowych.

c) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.

Potwierdzeniem prawidłowego odprowadzania ścieków jest umowa na wywóz osadu z jednym z podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Mysłowice, a także rachunki potwierdzające ilość i częstotliwość wywozu osadów ściekowych zgodnie z wnioskiem zgłoszenia oczyszczalni ścieków bytowych.

Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, mogący powodować zanieczyszczenie ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku.

Informujemy, że zbiornik nieszczelny, z którego następuje odprowadzenie ścieków do gruntu powoduje zanieczyszczenia bakteriologiczne i chemiczne gleby, wody oraz doprowadza do skażenia terenu wokół posesji właściciela oraz okolicznych terenów i nie może być uznany jako urządzenie kanalizacyjne, a tym samym za prawidłowe do gromadzenia ścieków.

Zakazuje się wprowadzania nieczystości ciekłych:

1) do gruntu na nieruchomości własnej lub poza nią,

2) do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych od odprowadzania wód opadowych,

3) do rowów melioracyjnych i odwadniających oraz do cieków wodnych.

Uwaga:

Mieszkańcy Mysłowic mogą zgłosić swoje urządzenie kanalizacyjne do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska poprzez wypełnienie druku oświadczenia i dostarczenie go do Urzędu Miasta Mysłowice osobiście, drogą elektroniczną w formie skanu oryginału na adres: um@myslowice.pl, lub za pomocą poczty. Druk można również wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta Mysłowice w pokoju nr 2 przy ul. Strumieńskiego 5. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 31 71 372. Z uwagi na konieczność uzyskania wiarygodnych danych na potrzeby prowadzonej weryfikacji, brak jest możliwości telefonicznego przekazywania przez mieszkańców powyższych danych.

Wykaz uprawnionych przedsiębiorców znajduje się na stonie internetowej miasta Mysłowice
zakładce:

http://www.myslowice.pl/data/other/2018_r._wykaz_przedsiebiorcow_posiadaj_1.pdf

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa