ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.4.2020.AJ Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy Mysłowicach – etap 1 – Park Zamkowy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Numer sprawy:ZP.271.1.4.2020.AJ
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2020-04-23
Termin składania ofert:2020-10-30 godz. 11:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa