ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Mysłowice oświetlą nowe latarnie typu LED
14 lipca 2020

Miasto Mysłowice otrzymało blisko 2 mln dofinansowania dla zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II. Przedmiotem realizacji projektu jest wymiana oświetlenia będącego własnością miasta na efektywne energetycznie oświetlenie typu LED.

Projekt realizowany jest w 69 odrębnych obszarach, na które składają się ważniejsze ciągi komunikacyjne i piesze, publiczne skwery oraz parki. Łącznie w ramach projektu zamontowanych zostanie 776 sztuk nowych opraw. Zakres prac obejmuje demontaż istniejących opraw sodowych na efektywne energetycznie oprawy typu LED.

W wyniku realizacji projektu zmniejszeniu ulegną koszty energii elektrycznej, a także zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, PM10). Dodatkowo projekt ma również wpływ na poprawę jakości i bezpieczeństwa transportu miejskiego.

Wydatki całkowite: 2 515 389,11.

Wydatki kwalifikowane: 2 341 337,48.

Dofinansowanie: 1 990 136,86 (85 % kosztów kwalifikowanych).

Okres realizacji projektu: 1 marca2021 - 31 grudnia 2021.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa