ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Pomoc dla przedsiębiorców
30 kwietnia 2020

W dniu 29 kwietnia 2020r. odbyła się sesja Rady Miasta Mysłowice, podczas której przyjęto pakiet uchwał zaproponowanych przez Prezydenta Miasta Mysłowice, jako pomoc dla przedsiębiorców, którzy w związku ogłoszeniem na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Uchwalone akty prawa miejscowego dotyczą podatków i opłat lokalnych oraz należności o charakterze cywilnoprawnym. Głównym celem wprowadzenia instrumentów pomocy dla przedsiębiorców jest zminimalizowanie ponoszonych przez nich negatywnych skutków finansowych w okresie pandemii – m. in. pomoc przedsiębiorcom, którzy całkowicie utracili możliwość zarobkowania.

1.  Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.
 (289.64 KB)
Na podstawie tej Uchwały istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców w okresie od 1 kwietnia 2020r. do 30 czerwca 2020r. Ze zwolnienia mogą skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy, których działalność – przynajmniej przez część okresu epidemii CONVID-19, podlegała całkowitemu zakazowi prowadzenia działalności lub tych, którzy w okresie epidemii zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie następującej dokumentacji:

1) osoby prawne:

-      korekta deklaracji podatkowej;

-      formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

-      oświadczenie

-    oświadczenie dot. trudnej sytuacji

2) osoby fizyczne:

-      korekta informacji podatkowej;

-      formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

-      oświadczenie

-    oświadczenie dot. trudnej sytuacji

2. Uchwała w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminów spłaty
lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości
w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wprowadzone rozwiązania pozwolą przedsiębiorcom korzystać z w/w ulg,  przy jednoczesnym uproszczeniu procedur związanych z udzielaniem pomocy publicznej – brak pomocy de minimis.

Warunkiem skorzystania z w/w wsparcia jest złożenie następującej dokumentacji:

-      Wniosek wraz z dokumentacją finansową potwierdzającą wystąpienie problemów finansowych w spłacie należności, których przyczyną jest wprowadzenie stanu epidemii;

-      formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

-   oświadczenie dot. trudnej sytuacji

3. Uchwała zmieniający uchwałę  nr XIX/279/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Mysłowice, wprowadzająca obniżkę o 90 % wartości czynszu dla określonych grup przedsiębiorców – mikro i małych, którzy zmuszeni zostali do zaprzestania prowadzenia swojej działalności  lub ją zawiesili, w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na mocy w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Uchwała w sprawie obniżki czynszu – program pomocy de minimis, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązywać będzie do dnia 31.12.2020r. Aby uzyskać przedmiotowe wsparcie należy przedłożyć następującą dokumentację:

-      Wniosek wraz z oświadczeniem o zaprzestaniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej;

-      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

-      Informację o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przyznanej w ciągu bieżącego roku budżetowego (podatkowego) oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych (podatkowych) poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem;

-      Informację o niekorzystaniu z pomocy w ciągu trzech ostatnich lat budżetowych poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem.

Nadto wprowadzono uchwałę dotyczącą uchylenia Uchwały Nr LVII/933/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Miasta Mysłowice. W efekcie przedmiotowej uchwały, przedsiębiorcom ubiegającym się o udzielenie ulgi w/w formie nie będzie naliczona opłata za korzystanie z kredytu podatkowego. A zatem, przedsiębiorca może skorzystać z ulg określonych w art. 67a § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej (rozłożenia na raty, odroczenia) bez żadnych obciążeń. Uzasadniając wniosek należy wskazać na problemy finansowe, które spowodowane zostały wprowadzeniem stanu epidemii w związku z wirusem COVID-19.

-    wniosek o rozłożenie na raty

-    wniosek o odroczenie

-   wniosek o umorzenie

-   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

-   oświadczenie dot. trudnej sytuacji

 

 

 

 

 


 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa