ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Miasto Mysłowice uruchomiło projekt „BUDOWA MYSŁOWICKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNYCH JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZANIA ZAKRESU I JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ”
25 marca 2020

Przy wykorzystaniu funduszy unijnych, w ramach działania 2.1 "WSPARCIE ROZWOJU CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH, OŚ PRIORYTETOWA II CYFROWE ŚLĄSKIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020" Miasto Mysłowice uruchomiło projekt „BUDOWA MYSŁOWICKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNYCH JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZANIA ZAKRESU I JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ”.

  • ZSIP – Mysłowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej to otwarta, cyfrowa platforma integrująca referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług elektronicznych. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych i referencyjnych zasobach źródłowych. W zakresie zapewnienia jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności wdrożono usługi wewnątrzadministracyjne, usługi dedykowane dla mieszkańców i przedsiębiorców na różnych poziomach dojrzałości.

  • E - URZĄD - Platforma e-urząd umożliwia mieszkańcom dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych i opłatach, jak również informacji z innych rejestrów urzędu wraz z możliwością elektronicznej realizacji płatności.

 

  • WIRTUALNY URZĄD – Platforma wirtualny urząd zawiera istotne informacje z punktu widzenia Interesanta (również w postaci graficznej) takie pełne dane lokalizacyjne i kontaktowe oraz rodzaj prowadzonych spraw.

 

  • GEOPORTAL – Aplikacja umożliwia interaktywny i zróżnicowany wgląd do map w środowisku przeglądarki internetowej. Utworzony portal agreguje dane z różnych systemów prowadzonych przez Urząd Miasta Mysłowice, a w szczególności dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych, sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz ortofotomapy.

 

  • PZGIK – Aplikacja i.Wniosek pozwala na złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, wybrane dane z bazy GESUT oraz BDOT500), bądź też wniosku dotyczącego wypisów czy wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Każdy użytkownik posiadający indywidualne konto oprócz złożenia stosownych wniosków może dokonać płatności za udostępnione materiały, a także przeglądać historię płatności.

 

  • MBO – Platforma pozwala zapoznać się z zasadami i regulaminem, materiałami i formularzami do pobrania oraz projektami zgłoszonymi przez mieszkańców do realizacji w kolejnej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego wraz z wynikami po zakończeniu głosowania. Aplikacja umożliwia składanie formularzy zgłoszeniowych oraz przeprowadzenie głosowania na zakwalifikowane i zatwierdzone projekty.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa