ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023
3 czerwca 2019

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Miasta Mysłowice wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Mysłowicach na kadencję 2020 – 2023.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach w piśmie z dnia 17 maja 2019 r. wskazał liczbę ławników, jaka winna być wybrana z obszaru Miasta Mysłowice:

 • do Sądu Okręgowego w Katowicach w liczbie 10 ławników, w tym:

- 6 ławników do orzekania w sprawach karnych,
- 4 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych.

 • do Sądu Rejonowego w Mysłowicach w liczbie 6 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych.

Informacja dla kandydatów

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci radcowscy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu, województwa.

Zgłoszenia kandydatów

Kandydatów na ławników zgłaszają:
prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia,
organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydat ma obowiązek złożyć:

 • kartę zgłoszenia,
 • 2 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz z aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za ww. zaświadczenia kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku przepis prawa, z którego wynika, ze koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz z aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i 8 u.s.p.).

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny mieć datę nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w Sądzie Okręgowym w Katowicach ul. Francuska 38 na parterze.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez grupę obywateli – do karty dołącza się listę osób, zawierającą imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
Kartę zgłoszenia oraz wzory oświadczeń można odebrać w Urzędzie Miasta Mysłowice w Kancelarii Rady Miasta przy Placu Wolności 5 na III piętrze pokój 307. Dokumenty można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej bip.myslowice.pl w zakładce Akty prawne i dokumenty → Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Kancelaria Rady Miasta do dnia 30 czerwca 2019 r. w godzinach pracy

Urzędu Miasta tj.:
poniedziałek 730 - 1700
wtorek - czwartek 730 - 1530
piątek 730 - 1400

Rada Miasta Mysłowice najpóźniej do końca października 2019 r., w głosowaniu tajnym, dokona wyboru ławników sądowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Kancelarii Rady Miasta pod nr. tel 32 317 13 77.                                                                                     
 

Zobacz także:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa